08 maart

DISCvision publiceert via LinkedIn en in andere media regelmatig korte reacties op het nieuws vanuit de invalshoek van de DISC leefstijlen. Deze bijdragen worden doorgaans goed bekeken en er wordt op gereageerd. De nieuwste opinie of post staat in deze rubriek steeds bovenaan. Ook worden er opinies toegevoegd die nog niet gepubliceerd zijn.

Nederlanders met migratieachtergrond stierven vaker aan Corona

Het wel of niet inenten tegen een infectierisico brengt steeds vaker psychologische verschillen tussen mensen naar boven. De tijd van het doen wat ‘vadertje staat’ zegt maakt in Nederland al deel uit van de vaderlandse geschiedenis. Nee, wij Nederlanders bepalen het zelf wel en hierbij ‘leiden feiten het gevoel’ of ‘het gevoel de feiten’. Geen handen schudden past voldoende in de cultuur en is gericht op de individuele veiligheid, maar het integraal vaccineren is iets anders. Na de discussie rond de Corona vaccinaties en daarvoor de HPV injecties tegen baarmoederhalskanker zal de volgende discussie niet lang op zich laten wachten. Dezelfde verschillen in het beoordelen van en omgaan met risico’s die tussen mensen bestaan zijn er ook tussen culturen. Een Caribische cultuur wordt voor vakantie doeleinden maar al te graag opgezocht door ‘de’ Nederlander. Als andere culturen wonen in Nederland of zijn opgenomen in de Nederlandse cultuur houden zij natuurlijk ook hun eigen culturele roots. Zo zien we dat de therapietrouw bij de levensbedreigende sikkelcelanemie, die vaker in andere culturen voorkomt, afneemt als de patiënt zich weer beter voelt. Een hardnekkige schijnzekerheid voor de patiënt die vrijwel zeker weer gaat leiden tot spoedopnames in het ziekenhuis. Een hoger sterfte cijfer tijdens de Corona epidemie onder inwoners van Marokkaanse, Surinaamse of Turkse komaf is minder verwonderlijk vanuit cultureel oogpunt. Zij gaan, naast het gegeven hoe zij als persoon in het levenstaan, ook cultureel meer af op het gevoel wat leeft binnen hun eigen culturele groep. De cultuur werkt als onzekerheid verdubbelaar; handen schudden, omarmen en vertrouwen dat het goed komt is de cultuur. Misschien naast een andere onderliggende, cultuur gerelateerde, meer voorkomende medische oorzaak. Meer informatie over het combineren van DISC leefstijlen en cultuur kunt u lezen in ‘Divided We Stand‘; een publicatie die wij samen met HCSS geschreven hebben.

Veiligheidsregio’s, leefstijlverschillen en communicatie

De begrippen veiligheid, weerbaarheid en ondermijning zijn in de nieuwsberichten steeds vaker te horen. In koopstroom-, woningbouw- en patiënten onderzoeken wordt aan het thema veiligheid in de beleving van de consument, de burger en de patiënt veel aandacht besteed. Wat door de éne leefstijl nog als veilig wordt omschreven is voor een andere leefstijl onveilig. In de maatregelen rondom Corona en de voorspellingen over de ontwikkelingen wordt wel aandacht besteed aan leeftijd, maar niet aan de psychologische leefstijl van ‘de’ burger. Niet alleen zijn de verschillen tussen de individuele leefstijlen van belang, maar ook kent de verdeling van psychologische leefstijlen over Nederland een vrij grote regionale differentiatie. In het bovenstaande schema is het verschil tussen de DISC leefstijlen van de 25 Veiligheidsregio’s zichtbaar gemaakt. Het spreekt voor zich dat de verschillen tussen gemeenten binnen één Veiligheidsregio’s ook groot kunnen zijn. Voor voorspellende modellen, nemen van maatregelen en het bereiken van effecten van maatregelen is het benutten van deze inzichten in regionale verschillen in leefstijlen essentieel.

       

De Nederlander uit zich sneller en komt meer op voor het eigen belang

Een extraverte en individualistische verkleuring is de uitkomst van het vergelijken van de DISC leefstijl databank van 2016 met die van 2021. Een effect dat in lijn is met de door Herman Tjeenk Willink in “Kan de overheid de crisis aan?” beschreven herverdeling van de lusten en lasten en rechten en plichten van de burger. Sociale-, volkshuisvestelijke-, onderwijs- en gezondheidszorg zekerheden zijn in een hoog tempo in de BV Nederland verzakelijkt, gerationaliseerd en voor velen onzekerder geworden. Het samenvoegen van gemeenten reduceert de mate waarin ‘de burger’ zich gehoord kan voelen nog verder. Een ontwikkeling die de met Stabiel aangeduide DISC leefstijlen, de S factor in het DISC profiel, de door hun gewenste en gezochte sociale verbondenheid ontneemt. De ontnomen ‘Veiligheid’, ‘Geborgenheid’ en het ‘Vertrouwen’ vertalen zich richting protest acties. Het minder ethisch gebruik van anonieme sociale media kanalen is een teken van onmacht en onthechting van de samenleving. Een beweging die door influencers makkelijk kan worden versterkt door gebruik te maken van de misstanden rondom personen en organisaties die vroeger tot de koersbepalende en stabiliserende verzuiling behoorden. Burgers verwachten een reciprociteit in hun relatie met de overheid. Het is deze ontwikkeling die ook verantwoordelijk is voor de versplintering in de Tweede Kamer en die forse sporen zal gaan achterlaten in de Gemeenteraad Verkiezingen 2022 en de samenstelling van de Provinciale Staten.

Zorgbeleving; beroepskeuze medisch specialisten en patiënten profielen

In ZORGBELEVING leggen DISCvision en samhealth een relatie tussen de beroepskeuze van medisch specialisten en de verschillende doelen die patiënten kunnen nastreven. De laatste 5 jaar hebben wij honderden onderzoeken in het medisch domein uitgevoerd waaraan DISC leefstijlprofielen zijn toegevoegd. DISC geeft inzicht in de gedrag- en communicatievoorkeuren van mensen. In de brochure ZORGBELEVING leggen we met DISC leefstijlen verbanden tussen culturen en therapietrouw, beroepskeuzen van cardiologen en hun specialisaties, hart- en vaatziekten en DISC drijfveren van patiënten en het belang van leefstijlverschillen voor de populatie van huisartspraktijken. U kunt meer lezen in de korte brochure “ZORGBELEVING; een verkenning van de relatie tussen gedrag- en communicatieprofielen en de gezondheidszorg”. Download brochure

CBS stopt met ‘Niet Westers’ kopt NRC op dinsdag.

Begrijpelijk besluit vanuit de ‘negatieve associaties’ die samenhangen met de term ‘Niet Westers’ in het dagelijks leven. De indeling in Westers en Niet Westers is in de wetenschappelijke praktijk ook gedateerd. De internationalisatie maakt het wenselijk de culturele achtergronden nauwkeuriger te weten. Niet alleen buiten Europa maar ook binnen Europa. Deze kennis toont juist respect voor de culturele verschillen! De verschillen in het handelen en niet handelen binnen Europa in de pandemie zijn hier deels op terug te voeren. De WRR stelde voor met ‘herkomstgebieden’ te gaan werken. Cultuur en leefstijlen leiden tot een bepaald gedrag. Herkomstgebieden kunnen medisch gekoppeld worden aan ziektebeelden en leefstijlen hebben een relatie met therapietrouw. In de figuur zijn herkomstgebieden voor de sikkelcelziekte weergegeven. Herkomstgebieden hebben ook een relatie met woonvoorkeuren en gebruik van openbare ruimte. Culturele kenmerken die met een langer verblijf in Nederland misschien zullen vervagen, maar zeker niet zullen verdwijnen. Het stoppen met Niet Westers is zinvol, maar dan wel vervangen door herkomstgebieden of een ander inzicht in een culturele identiteitsdrager.

De rek is er uit!

Deze boodschap hebben we de laatste maanden regelmatig gehoord als het om het opvolgen van de corona regels ging. Is er een relatie tussen de DISC leefstijlen en de Covid-19 besmettingen in Nederland? De resultaten laten een duidelijke relatie tussen de DISC leefstijl en het aantal besmettingen zien. Zo blijken burgers in Nederland met een Aqua, Blauw, Paars of Rood leefstijlprofiel beduidend minder vaak een Covid besmetting te hebben opgelopen dan burgers met een Oranje, Geel, Lime of Groen leefstijl profiel. Naarmate in een gemeente meer inwoners met een meer rationele en taakgerichte leefstijl wonen (de groepen Aqua, Blauw, Paars en Rood) is het aantal Covid-19 besmettingen per 1000 inwoners significant lager in vergelijking met gemeenten die relatief meer inwoners hebben met een Oranje, Geel, Lime of Groen leefstijlprofiel. Lees meer

Schuivende politieke panelen

Waarom doen mensen wat ze doen? Een vraag die steeds meer onderzoek vergt nu, zoals Herman Tjeenk Willink in ‘Groter denken, kleiner doen’ beschrijft, geloof, levensovertuiging en ideologieën zijn verbleekt in hun politieke duiding. De toename van het aantal politieke partijen in Tweede Kamer is slechts een foto van de onrust. Leefstijlen geven vaak iets meer houvast in het ordenen van de thematische drijfveren. Zoeken we alleen gelijkgestemde drijfveren in een regering of juist een stevige dosis tegenspraak en tegenwicht? Welke tegenmacht heeft het parlement? In de figuur is de verdeling van de acht DISC leefstijlen en -drijfveren voor 15 partijen zichtbaar gemaakt. Grofweg staan Rood, Paars en Blauw voor een concrete- en zakelijke doelen en Geel, Lime en Groen voor burgerschapsgevoel. De Oranje en Aqua leefstijlen kunnen indicatoren zijn voor de richting van de beleving van de burgers. FvD verliest fors (33% naar 13%) in Aqua/Blauw, terwijl bij D’66, GL en PvdD het aandeel bij deze leefstijlen 40% – 50% is. Het verlies van 10% van de VVD, ten opzichte van de TK 2017, in Rood/Paars/Blauw/Aqua/Groen wordt goed gemaakt door de winst bij Oranje/Geel/Lime. Is dit het gevolg van een brede steun voor de VVD als politieke partij of iets anders? Lees meer

Medisch specialisten en hun patiënten

DISC leefstijlen geven inzicht in de beroepskeuze-, specialisaties-, gedrag- en voorkeuren van medisch specialisten en patiënten. De samenwerking tussen het in healthcare onderzoek gespecialiseerde samhealth en het in DISC leefstijl onderzoek gespecialiseerde DISCvision levert steeds meer inzichten op over de werking van zorgprocessen. De DISC leefstijlen geven inzicht in de zorgbeleving van de patiënten, de communicatie met zorgmedewerkers en de therapietrouw. De verschillen in de woonwensen van mensen/patiënten leiden weer tot een specifieke verdeling van de DISC leefstijlen over woonmilieus. De ‘medische’ populatie van de huisartspraktijken en van ziekenhuizen zullen hierdoor regionaal verschillen. In de figuur is links een impressie zichtbaar van de DISC leefstijlprofielen van cardiologen in het panel van samhealth. In het midden de dominante leefstijlen van Nieuwegein (Lime/Groen) en het centrum van Utrecht (Paars/Rood). Het verschil in het krijgen van een hartfalen event kan tussen deze DISC leefstijlen oplopen van 1:12 (Rood/Paars) naar 1:9 (Lime/Groen). Het combineren van inzichten in het gedrag van leefstijlen draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Lees meer

De VVD is verkleurd

De VVD is verkleurd; is de landelijke trend een voorbode voor de gemeenteraad verkiezingen in 2022? DISCvision heeft voor 1vandaag naar de TK 2017 gekeken. Wat is de uitslag TK 2021 en de positie van de VVD? De VVD heeft de Blauwe- en Aqua DISC leefstijl als ‘thuisbasis’. De VVD verliest stemmen in het eigen Aqua leefstijlhonk; van een aandeel van 29,8% naar 24%! Achter de stijging van 33 naar 34 kamer zetels schuilt dus een grotere dynamiek. De VVD trekt nu meer kiezers uit de Oranje, Gele en Lime leefstijlen; een ander politiek spectrum. Een (tijdelijk) Corona effect? Andere partijen vormen een interessant alternatief voor de Aqua kiezersgroep. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft 24,4% van de inwoners een Aqua leefstijl en heeft de VVD 12% minder stemmen heeft gekregen dan in 2017 het geval was. Dit voorbeeld van een scherpe daling in aantal kiezers verschilt sterk met de landelijke ontwikkeling. Voor de VVD is er in ieder geval werk aan de winkel in de Utrechtse Heuvelrug! Lees meer

Arbeidsmigranten en culturele verschillen

Het rapport ‘Geen Tweederangsburgers’ van de commissie Roemer over de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten heeft de aandacht opnieuw gevestigd op de leefomstandigheden van arbeidsmigranten in Nederland. Met aantallen van meer dan 0,5 miljoen personen worden cultuurverschillen en verschillen in drijfveren van belang. Welke cultuurverschillen zijn er tussen de Poolse en Bulgaarse arbeidsmigranten en de Nederlandse cultuur. Polen heeft een sterk hiërarchische structuur heeft met een grote afstand tussen de werknemer en manager. Bulgarije is een van de weinige landen in Europa met een sterke collectivistische cultuur. De groep staat centraal en niet het individu. Het uiten van onvrede over het uitvoeren van de aanscherping van de beschermende regels kan makkelijk kan leiden tot wederzijds cultureel onbegrip en wrijving. De pioniers, zij die het eerste zijn vertrokken naar Nederland, zijn ondernemend. Zij zullen vaker een commerciële rol zullen zijn gaan spelen in de aanvoer van nieuwe arbeidsmigranten. Zij spelen in het land van afkomst en in het land waar de arbeidsmigrant werkt een leidinggevende rol. Oplossingen kunnen alleen werken als deze ook rekening houden met persoonlijke leefstijlen.

Online or back to the high street?

My colleagues have published a new insight. A general view is that the accelerated increase in online purchases in the aftermath of Covid-19 is there to stay. Online reviews and price comparisons are easy to find, online shops are open 24/7, and home delivery is still heavily subsidised by the vendors. Instrumental non-emotional purchases in which the shopping experience plays a limited role are likely to be increasingly made online. However, shopping is not only about making purchases. The experience, spending free time, the search for something new, and see & to be seen are essential elements of shopping. These elements will be relevant whether visiting a prime high street, but to a certain degree also when visiting a nearby convenience centre. This can be summarised as the four E’s for market places: Experience, Expertise, Exploration and Excitement. As soon as the Covid restrictions are relaxed, it is expected that especially the Yellow and Blue target group will make full use of the newfound freedom. The (relatively small) Red target group will also want to participate in this as far as possible. The Green target group will initially remain cautious.

Enkele culturele verschillen tussen China, Taiwan en de USA

“De kans is groot dat China binnen zes jaar Taiwan binnenvalt volgens een Amerikaanse topcommandant”. Hoe zien de verhoudingen tussen deze spelers er uit op cultureel niveau? Cultureel bewegen China en Taiwan uit elkaar. De dimensies van Hofstede voor China, Amerika en Taiwan combineren we met de DISC leefstijlen. Biden volgt, met een voorzichtigere persoonlijkheid, Trump in het herijken van de verhoudingen met China. De standpunten van Taipei en Washington staan haaks op het één-China-beleid van Peking in de vrijheden voor burgers. Taiwan is het eerste land in Azië waar het homohuwelijk is gelegaliseerd, tegenover de situatie in Hong Kong en met de Oeigoeren. President Xi Jinping beperkt de individuele vrijheden. Taiwan is, met de herkozen vrouwelijke president Tsai Ing-wen (liberaal), duidelijk tevreden met grotere individuele vrijheden. In het geval van een oorlog is het voor Amerikaanse burgers echter steeds minder logisch dat ze ook militair willen optreden. Ook in Taiwan is het maar de vraag of de burgers willen vechten als het er op aan komt. Het omslagpunt kan gekoppeld zijn als de conservatieve partij weer aan de macht komt (KMT). Deze partij is sterk geassocieerd met grote bedrijven die met ‘one country two systems’ toenadering met China zoeken.

Lees hier meer over Culture’s Consequenses van Professor Hofstede  en DISC leefstijlen

Interview in marketinginfarma.nl

DISCvision en samhealth onderzoeken de beleving van patiënten en zorgprofessionals rondom specifieke medische klachten, het gebruik van medicijnen en hun interactie met hun leefomgeving. Het gedrag- en communicatieprofiel wordt gebruikt om het inzicht in ‘wie, waarom, wanneer welke antwoorden’ geeft te verbeteren. In een interview met marketinginfarma.nl benadruk ik het belang van de volgende onderwerpen:

  • Leefstijl is een begrip dat gebruikt wordt voor gezonde voeding en voldoende bewegen. Leefstijl is echter ook de aanduiding voor persoonlijke drijfveer en het bijbehorende gedrag- en communicatieprofiel. De communicatie voorkeur van patiënten kan worden ingezet om hun leefgedrag en compliance te verbeteren
  • Het kennen van de DISC-leefstijlen van patiënten en professionals is essentieel voor het kunnen beoordelen van de betrouwbaarheid van de onderzoeksuitkomsten.
  • Het nakomen van gemaakte afspraken heeft een relatie met de verschillen in de culturele beleving van het begrip ‘afspraak’. De niet medische informatie over de persoon verbetert het informeren van de patiënt en het verhoogt de kans op een goede therapietrouw.

Naar interview

Fascinerende inzichten over DISC, de COVID-19 crisis en (wereld)leiders…!

Wie vind je een goede leider en waarom? Een goede vraag, waar verschillende antwoorden op gegeven kunnen worden tijdens een goed gesprek aan tafel. Met DISC geven we inzicht in het gedrag van mensen over de hele wereld. Kunnen we dan vanuit DISC ook wat zeggen over de wereldleiders en hun manier van leidinggeven aan de COVID-19 crisis? En past hun manier van leiderschap dan bij de cultuur van hun land? Laten we eerst eens kijken naar de cultuur van verschillende landen. Stel je eens voor dat je een land kunt zien als een persoon… Een persoon met karakterkenmerken, gewoonten en een bepaalde manier van doen… Is het dan mogelijk om die persoon te omschrijven en van daaruit voorspellingen te doen hoe hij reageert op situaties? Dus is het voorspelbaar hoe een heel land gaat reageren op bijvoorbeeld de uitbraak van het COVID-19 virus?

Lees meer in het blog van onze partner DISC factor.

 

Town centres in the post corona era, it’s now up to the municipalities!

De rollercoaster voor de retailers en de beleggers dwingt de stedelijke gebieden fors in te zetten op transformatie. Het tipping point van acceptatie van het kopen via internet door de early majority en zelfs de laggards is door de lockdowns zeer snel gepasseerd. De snelheid doet denken aan het introduceren van de senseo; zo gebruikten we allemaal de DE koffiemachine en binnen een jaar stonden ze bij het oud vuil. Slechts 24% van de gemeenten zegt volgens het PBL op kortere termijn hun retail visie te herijken. Grote regionale logistieke distributiecentra zijn al aangevuld met last mile logistic centra in de randen van onze steden. Steeds professionelere distributie punten in buurten en wooncomplexen wordt uitgerold. Grotere centra verliezen een deel van hun aantrekkingskracht en buurtcentra krijgen een nieuwe betekenis. De identiteit en de leefstijl van de consument wordt leidend in de transformatieopgave. U kunt meer lezen in de eerste van een serie artikelen van mijn DISCvision collega’s.

 

China weet 2020 met economische groei af te sluiten

China heeft, als bron van Covid-19, de aanvankelijke bedreiging voor de economie weten om te zetten in een relatief voordeel. China blijkt er economisch beter voor te staan dan de rest van de wereld. Dat blijkt uit de update die Oxford Economics heeft uitgebracht over de economische verwachtingen voor de periode Q4 2020 tot en met 2022. De verwachtingen voor de Eurozone zijn negatief bijgesteld. Het herstel in Europa wordt aangevoerd door Duitsland, maar de zuidelijke lidstaten zullen het geruime tijd moeilijk houden. De BREXIT zal, zeker voor Nederland als hub-land binnen Europa, het herstel extra vertragen. China, gevolgd door veel landen in de Asia Pacific, hebben een op het collectief gerichte samenleving. In China is het opleggen van grote beperkingen van de persoonlijke vrijheden door de overheid normaal. Deze ontwikkelingen zijn weer van invloed op de veranderingen in de internationale verhoudingen in de komende jaren. Zie hiervoor ook de publicatie met HCSS ‘Devided we stand’.

Heeft leefstijl een relatie met besmettingscijfers?

Het corona liveblog van de NOS meldt donderdag 26-11 dat de sterfte aan corona in het zuiden van Nederland 8 keer hoger is dan in het noorden. In enkele plaatsen, Tilburg, Den Bosch, Uden, Oss en Waalwijk overleden extra veel mensen. Voor deze plaatsen is destijds een sterk verband gelegd met het carnaval. Enthousiast, Spontaan en Gezellig zijn de leefstijlen die bij carnaval horen. In het heden is een plaats als Urk nogal in het nieuws. In de figuur zijn de leefstijlen die met het DISC leefstijlen in Urk significant oververtegenwoordigd zijn. Enthousiast en Spontaan zijn, ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde, oververtegenwoordigd in Urk. Normatief toespreken of repressie uitoefenen, een typische blauwe leefstijl gedachte, helpt echt niet. De dominante leefstijlen in Urk zijn bereidwillig, maar gaan soepel met de regels om. De regels worden door deze groep beoordeeld binnen de eigen belevingswereld. Het feit dat de dominee, ‘één van ons’, ook in een media campagne meedoet is belangrijker dan wetten en verordeningen. Hoe interessant is hiermee de vraag wat het verband is tussen de leefstijlen van mensen en de besmettingscijfers …

Desinformatie en opbouwen van ‘Weerbaarheid en Herstelvermogen’

Na de desinformatie rondom BREXIT, de verkiezingen in de USA staat nu het wel of niet vaccineren tegen COVID-19 op de agenda. In ‘Zondag met Lubach’ (VPRO) werd uitgebreid aandacht besteed aan de desinformatie door ‘De andere krant’ en het magazine ‘Gezond Verstand’. Het nieuwe normaal voor de één is niet normaal voor de ander. De institutionalisering van de mening van kleine groepen doormiddel van symbolen, vlaggen en gebruik van eigen ‘nieuws’ media is een feit en verbieden helpt niet. In ‘Hybride dreigingen en Hybride Oorlog’  schrijft het The Hague Centre for Strategic Studies dat desinformatie een wapen is. Het begrip ‘veiligheid’ heeft historisch gezien een sterke relatie met fysieke bedreigingen. In het heden is er een nauwe relatie met het begrip ‘ondermijning’. In de notitie ‘Weerbaarheid en herstel’ van de Denktank Nationale Veiligheid wordt de maatschappelijke weerbaarheid gedefinieerd als: “Het vermogen van individuen, gemeenschappen of de maatschappij als geheel om zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving”. Het medische domein heeft ervaring met het verbeteren van weerbaarheid en het herstelvermogen van patiënten. Om de ondersteuning van patiënten te kunnen laden moeten de drijfveren, die gekoppeld zijn aan angst- en veiligheid gevoelens, duidelijk worden. De ene patiënt heeft bij mentale ondersteuning behoefte aan een buddy en een andere aan een coach of zelfs een gids. Het professionaliseren van het opbouwen van de weerbaarheid van de burger in alle leeftijdscategorieën tegen ongewenste informatie heeft op de lange termijn meer zin dan het continue inzetten op het verbieden van ongrijpbare en vloeibare bronnen.

Kloof tussen republikeinen en democraten in Amerika.

De tegenstelling tussen twee culturele zienswijzen wordt scherp zichtbaar in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Twee culturele denkbeelden binnen één leiderschap verkiezing voor het grootste deel van één continent. ‘De’ Amerikaanse cultuur kenmerkt zich enerzijds door een korte termijn focus, respect voor traditie en een zeer normatieve houding. De andere zijde komt meer overeen met ‘de’ Nederlandse cultuur en heeft een sterke focus op de langere termijn en is toekomstgericht. Met dit deel van de Amerikaanse cultuur komen wij in Nederland doorgaans meer in aanraking. Deze zijde kenmerkt zich ook door een sterk pragmatische houding. De relatief grote vrijheid die de Amerikaanse cultuur geeft aan hetgeen je als individu nastreeft heeft tot nu toe beide culturele uitgangspunten binnen Amerika bijeengehouden. Of deze balans intern en extern in stand blijft wordt, welke uitslag er ook is, de grote uitdaging voor de positie van Amerika. Het combineren van de inzichten in de culturele verschillen tussen landen met de psychologische verschillen tussen mensen met behulp van het psychologische DISC model is beschreven in de HCSS/DISCvision publicatie “Divided We Stand? Towards Post-Corona Leadership”.

Leefstijlen van culturen verschillen ook.

In het NRC artikel ‘In de Randstad liggen corona-IC’s vol migranten’ (31-10) wordt ingegaan op het feit dat er relatief veel migranten op de IC’s liggen. De Turkse en Marokkaanse familiecultuur leidt tot snellere besmettingen zo wordt beschreven. De wijze waarop omgegaan wordt met Corona en ‘het afwegen van risico’s in het leven’ kent culturele verschillen. Het is niet de vraag of de voorlichting de mensen in andere culturen wel bereikt. De vraag is hoe binnen de setting van de andere culturen het effect dat beoogd wordt kan worden gerealiseerd. DISC en Insights zijn psychologische modellen die de drijfveren van mensen en verschillen tussen culturen in kaart brengen. Een Corona IC kent een zeer daadkrachtige en zakelijke aanpak hetgeen met een krachtig D profiel kunnen typeren. De grote afstand met patiënten uit de genoemde culturen is duidelijk. Deze effecten van culturele verschillen zie je bij woningcorporaties, de therapietrouw van patiënten en in het doen met zaken met andere culturen. Cultuurverschillen die we als Nederlandse cultuur overigens ook ervaren als ‘wij’ kijken hoe andere landen in Europa met de Corona crisis omgaan. De andere cultuur veranderen is geen optie. De enige weg waarmee succes geboekt kan worden is ook te denken vanuit de gebruiken van andere culturen.

 

Covid-19 maatregelen in Europa zijn cultuur specifiek

Het verschil tussen de maatregelen van Europese regeringen op Covid-19 roept vragen op. De verschillen in de reactie op de maatregelen door de desbetreffende bevolking is nog moeilijker uit te leggen. In Jinek (20-10) wijst Frenk van Harreveld (UVA) op de verschillen tussen culturen in het accepteren van de aanwijzingen door de diverse regeringen. Het verschil in macht die door een bevolking toegekend wordt aan de verschillende overheden is belangrijk. Het verschil tussen het voorrang geven aan de eigen IK of het enigszins voorrang geven aan een WIJ gevoel is minstens zo belangrijk. De Nederlandse culturele gewoonte geeft voorrang aan de eigen IK. In combinatie met de wisselende standpunten van deskundigen en een optioneel overkomend overheidsbeleid levert dit een perfecte basis voor onduidelijkheid. De uitslag van de oproep van onze regering is: ‘we passen ons mogelijk aan als de situatie daarom vraagt’.

 

 

Vaccineren is geen vanzelfsprekendheid.

Wel of niet laten vaccineren? DISC leefstijlprofielen geven inzicht in het gedrag wat per persoon kan worden verwacht en welke communicatie daar bij past. Een primair D-profiel bepaalt zelf de nut en noodzaak. Het oordeel nuttig is aan de orde als het veilig is en het bijdraagt aan het gewoon door kunnen werken en leven. Een D-profiel beoordeelt het RIVM als betrouwbaar. Een C-profiel, evenals de D een zeer zakelijk profiel, kijkt alle bekende feiten ook nog even zelf na. Bij twijfel is het gevolg: even wachten! Het S-profiel streeft, evenals het C-profiel, naar veiligheid. Voor een S-profiel leveren niet de onderzoekrapporten het vertrouwen, maar de mening van de deskundigen. De C-profielen zijn deze, prettig met elkaar over hun eigen mening discussiërende, deskundigen. Discussie betekent: wachten! De meningen in de eigen leefwereld, met zelfbenoemde deskundigen, bepaalt wat er gaat gebeuren. Een I-profiel maakt een afweging tussen hetgeen de omgeving zegt en de impact op het dagelijks leven. Er wordt gevaccineerd als een I-profiel met de vaccinatie lekker vrij en onbeperkt verder kan leven. Kortom: wel of niet vaccineren hangt ook samen met een effectief op DISC-leefstijlen gerichte informatie verstrekking en zo weinig mogelijk elkaar tegensprekende deskundigen.

De leefstijlen van de verschillende veiligheidsregio’s zijn niet gelijk; er is geen one size fits all.

Minister-president Rutte geeft in de persconferentie van 6 augustus aan dat: “… de basis is dat we lokaal en regionaal maatregelen treffen gericht op de situatie ter plekke. … In deze aanpak hebben burgemeesters en voorzitters van Veiligheidsregio’s een cruciale rol. … waar nodig schalen we op naar maatregelen met een landelijk karakter … “. Er komen twee issues naar voren vanuit de psychologische gedrag- en communicatie profielen van mensen. De eerste is het verschil in profiel tussen bestuurders in verschillende regio’s. Verschillen die een directe relatie hebben met het taxeren van veiligheid, risico’s en proportionele maatregelen. Het tweede is dat ‘de’ burger niet bestaat. Er bestaan grote regionale verschillen in de samenstelling van de bevolking. Omdat er geen landelijke maatregelen zijn wordt dit overgelaten aan 25 verschillende bestuurders in de Veiligheidsregio’s. Deze hebben allemaal te maken met een ander profiel van de burgers in hun regio. Dit alles leidt tot verwarring en inconsistentie van beleid tussen Veiligheidsregio’s. De uitweg uit dit dilemma is dat eerst de normen landelijk worden vastgesteld en vervolgens het inzetten en de communicatie afgestemd wordt op verschillen in leefstijl tussen de inwoners in deze 25 Veiligheidsregio’s.

Hoe leiden we 17 miljoen virologen op?

Interessant om Ab Osterhaus gisteren (31-7) fanatiek te zien worden in Op1. Je expertise zal toch niet door Nadia Moussaid in twijfel worden getrokken dat Diederik Gommers volgens haar wat anders zegt. Laat de Virologen en de Epidemiologen bepalen wat de feiten en risico’s zijn ten aanzien van het virus en de verspreiding ervan en de Intensive Care specialisten wat zij doen met de gevolgen. Zie hier een psychologisch DISC C-virologenprofiel versus de DISC D- Intensive Care profiel.
De lockdown is door de Nederlandse samenleving, tegen de houding van het hebben van vrijheden en het accepteren van risico’s in, op basis van feiten geaccepteerd. Deze noodzaak is rondom mondkapjes niet evident en de deskundigen zijn het niet met elkaar eens. Voor het nemen van een collectieve maatregel om mondkapjes te dragen is, bij het ontbreken van een wetenschappelijk onderbouwde grondslag, voor geen enkel DISC profiel draagvlak te organiseren. Ook de 1 ½ meter handhaven en het testen van de vakantiegangers uit risicogebieden gaan ten onder in de spanning tussen nagestreefde vrijheden van mensen enerzijds en de handhaafbaarheid van dwangmaatregelen anderzijds. De gevolgen liggen achter de horizon van het dagelijks leven dat geleefd en beleefd moet worden.

DISC-leefstijl en de kans op cardio problemen.

Mensen met een D en C DISC-profiel hebben een substantieel lagere kans op een hartfalen-event (HVZ) dan mensen met een S en I profiel. Het verschil tussen deze DISC- leefstijlen kan oplopen van 1:12 naar 1:9 (zie cirkeldiagram)). Het DISC-model, gebruikt voor het inschatten van de gedrag- en communicatieprofielen van sollicitanten, heeft ook een relatie met medische leefstijl verschillen tussen patiënten. Zo stoppen de D en I profielen na een HVZ-event aanzienlijk minder vaak met roken dan de andere DISC-profielen. Ook zijn er duidelijke gender verschillen. Vrouwen stoppen na een HVZ-event veel minder vaak met roken dan mannen. Het D-profiel gaat bij mannen weer vaker samen met obesitas. Deze en meer observaties zijn gedaan bij het analyseren van de patiëntenpopulatie van de huisartsen van het EMC Nieuwegein en het Gezondheidscentrum Roerdomp in Nieuwegein met behulp van DISC-leefstijl profielen.