28 april

DISC leefstijlen geven inzicht in de beroepskeuze en specialisaties van medisch specialisten. De DISC leefstijlen geven ook inzicht in de zorgbeleving van de patiënten. Inzicht in de leefstijlen draagt bij aan het keuzeproces van specialisten, patiënten en de communicatie tussen beiden. De culturele achtergrond van de patient is soms belangrijk om sneller ziektes te kunnen herkennen, maar is zeker van belang voor het onderkennen van compliance problemen. Tot slot leiden de verschillen in de DISC leefstijlen van patiënten tot een specifieke verdeling over de verschillende woonmilieus en de populatie van huisartspraktijken. Een korte introductie in de kracht van het combineren van de DISC leefstijlen aan de hand van cardiologie en hart- en vaatziekten. Samhealth en DISCvision werken samen in het kader van onderzoeken in de healthcare sector en delen in deze bijdrage enkele van hun gezamenlijk opgebouwde inzichten.

De cardiologie kent een groot aantal specialisaties.  In het overzicht zijn een aantal subspecialisaties, van de cardiologen in het panel van samhealth, gekoppeld aan DISC-leefstijlprofiel (n-222). Deze samenloop is indicatief en zeker geen zekerheid! Verder is het belangrijk om op te merken dat, afgezien van de specialisatie, vrijwel iedereen ook algemeen cardioloog is. De koppeling aan het DISC leefstijlprofiel geeft inzicht in aspecten van de houding van de specialist binnen het vakgebied. Daadkrachtig, Interactief, Serieus en Correct zijn de basis verschillen die het DISC model aan de profielen toekent.

D-profielen zijn op de hoogte van de (internationale) ontwikkelingen in hun vakgebied waarmee grenzen worden verlegd. I-profielen zijn geïnteresseerd in het verbinden van wetenschappelijke kennis met de ervaringen die zij in de praktijk hebben. S-profielen houden zich aan protocollen en zullen niet zelf een verandering doorvoeren in hun handelswijze. C-profielen hebben een wetenschappelijke benadering van hun vakgebied en zijn daardoor vaker lid van richtlijn-, ethische, financiële commissies en zijn betrokken bij opleidingen. Er zijn talloze facetten van het specialisme die leiden tot een relatie tussen profiel en keuzes die de specialist maakt. Het is duidelijk dat veel cardiologen profielen hebben aan de linkerzijde van het DISC leefstijlen model.

Het DISC model is een internationaal model dat in meer dan 50 landen wordt toegepast om gedragsstijlen en communicatievoorkeuren van mensen te bepalen. Deze beschrijvingen van individuen geven echter nog niet direct inzicht in de verschillen tussen landen en culturen. Hiervoor gebruiken wij de inzichten van professor Hofstede. Zijn model, beschreven in  “Culture’s Consequences’, maakt gebruik van bepalende kenmerken die een cultuur in meerdere of mindere mate bezit. Zo werd een relatie tussen de lage compliance van sikkelcelanemie patiënten en de spontanere en minder strikte cultuur van de landen van herkomst van de patiënten opgemerkt.

Patiënten met een D-profiel (rood) zijn oplossingsgericht. Een consult moet helder en concreet zijn. Patiënten hebben weinig behoefte aan emotionele ondersteuning, wel aan praktische tips. Ze willen met respect benaderd worden en op hoofdlijnen geïnformeerd worden. Patiënten met een I–profiel (geel) zijn proactief in de behandeling en willen graag positief benaderd worden. Deze patiënten zijn gemakkelijk in het contact, maar stellen hoge eisen aan de sfeer in het gesprek. Deze patiënten haken af bij een te zakelijke, rationele zorgverlener. Patiënten met een S-profiel (groen) hebben behoefte aan toegankelijke en persoonlijke zorg, bij voorkeur in de vorm van een vaste zorgverlener die voldoende tijd voor ze neemt. Ze willen graag hun verhaal kunnen doen (‘gehoord’ worden). Patiënten met een C-profiel (blauw) hebben behoefte aan deskundigheid. Ze willen extra informatie, onderbouwing van de voorgestelde therapieën en een gedetailleerde uitleg. Het zijn deze profielen van de patiënten die belangrijk zijn voor de zorgbeleving die wordt ervaren en ook een relatie hebben met de therapietrouw.

In 2018 zijn 1116 HVZ-patiënten in Nieuwegein benaderd voor een exploratief onderzoek naar de relatie tussen DISC-8 leefstijlen en HVZ-ervaringen. Het doel van het onderzoek was om meer grip te krijgen op de leefstijl en de compliance van patiënten. Het analyseren van de 327 reacties heeft tot de conclusie dat er sterke verbanden zijn tussen DISC-leefstijlprofielen en geregistreerde HVZ-events en klachten die met leefgedrag te maken. Mensen met een D en C DISC-profiel hebben een substantieel lagere kans op een hartfalen-event (HVZ) dan mensen met een S en I profiel. Het verschil tussen deze DISC- leefstijlen kan oplopen van 1:12 naar 1:9 (zie cirkeldiagram)).

In 2019 is de gehele populatie van beide huisartspraktijken, 24751 patiënten waarvan 2336 HVZ-patiënt zijn, opnieuw onderzocht. De D en I profielen stoppen na een HVZ-event aanzienlijk minder vaak met roken dan de andere DISC-profielen. Ook zijn er duidelijke gender verschillen. Vrouwen stoppen na een HVZ-event veel minder vaak met roken dan mannen. Corona heeft ervoor gezorgd dat het ingang gezette interventieprogramma voortijdig moest worden getaakt. Het programma zal op een later tijdstip worden voortgezet.

De impact van het verschil in de DISC-leefstijl van de populatie van een huisartsen praktijk wordt duidelijk als we in de wetenschap van het voorgaande de DISC-leefstijl van Utrecht naast die van Nieuwegein plaatsen. Daarnaast is het gemiddelde van de leefstijlen die bediend worden door de verschillende praktijken geplot.

Deze kennismaking met DISC en DISC leefstijlen inspireert u hopelijk om zelf ook de ‘Emotions of normal people’ een herwaardering te geven bij het bekijken van het alledaagse. William Moulton Marston, de grondlegger van DISC, heeft met zijn manier van kijken naar de mens een weg gewezen naar het vinden van verklaringen voor het gedrag van mensen.

Brochure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Douwe Reitsma        DISCvision BV             06 51207194              www.discvision.nl

Cornelie Abrahams  samhealth BV             06 53265959              www.samhealth.nl