DISC gestuurde leefstijlinterventies

Er is een relatie tussen het gedrag- en communicatieprofiel van patiënten met hart- en vaatziekten en hun leefstijl blijkt uit onderzoek in Nieuwegein. De DISC-leefstijlprofielen van twee huisartspraktijken zijn gekoppeld aan hun medische gegevens en de patiënten hebben een vragenlijst beantwoord. In het nu te ontwikkelen interventieprogramma worden de DISC-leefstijl profielen gekoppeld aan een maatwerk programma voor een aantal persona’s. De pilotgroepen wordt  met maatwerk door de huisarts en de POH-er begeleid naar een aanpassing van hun leefstijl.

MiRACoLI uni-consortium voor HVZ onderzoek

MiRACoLI is het universitair onderzoek consortium dat bij het NWO een voorstel heeft ingediend om Big Data & Health in te zetten om meer inzicht te krijgen in de voorspellende waarde van metaboliet spiegels voor cardio vasculaire problemen en diabetes. MiRAColi, waaraan ook DISCvision en het DISCdataLab aan deel nemen, staat onder leiding van de TU Delft en het LUMC. DISCvision neemt deel aan het onderdeel waarin life style interventiemethoden worden ontwikkeld op basis van de onderzoeksresultaten en data van patiënten.

Portals & persona's

DISCvision wordt steeds vaker benaderd de vraag hoe het beste omgegaan kan worden met specifieke groepen mondige burgers of consumenten. De DISC QuickScan onderscheidt acht typen consumenten die onderverdeeld kunnen worden in een beperkter aantal persona’s. Het aantal persona’s wordt vooral bepaald door de mate waarin er een zinvol onderscheid kan worden gemaakt tussen persona’s. Op dit moment werkt DISCvision aan persona’s binnen ouderenhuisvesting, medische dienstverlening, farmaceutische bedrijven en voor diverse retail- en leisure activiteiten.

Drivers and Barriers Healthcare

DISCvision werkt intensief samen met samhealth om de ‘drivers and barriers’ van artsen en patiënten in kaart te brengen. Dit jaar hebben wij DISC-studies gedaan voor onder andere Novartis, Astellas, Roche, Bayer, Astra Zenica, MSD, Amgen en belangen organisaties. U kunt in onze brochure ‘De zorgconsument’  voorbeelden lezen waarmee de mogelijkheden van DISC marktonderzoek worden toegelicht. U kunt hier een pdf versie downloaden.  U kunt hier een interactieve pdf bekijken bekijken hoe een DISC marktonderzoek wordt opgezet, uitgevoerd en welke resultaten u meer krijgt dan u traditioneel kunt verwachten.

DISC trainingen voor zorgprofessionals

In de afgelopen jaren hebben wij veel DISC trainingen gegeven voor ziekenhuizen, zorgbedrijven, verenigingen en farmaceutische bedrijven. Deze trainingen zijn gericht op het verbeteren van het samenwerken, de selectie van nieuwe collega’s, de communicatie met patiënten en de professionele contacten. Naast zelfkennis krijgt u inzicht in het inzetten van DISC kennis bij onderhandelen, in patiëntcontacten en het verbeteren van therapietrouw. Trainingen in de zorgsector worden in samenwerking met samhealth gegeven. Via DISCfactor kan voor grotere uitdagingen verder worden opgeschaald.

DISC en beroepskeuze

Specialistische beroepen vergen specifieke vaardigheden, maar is er ook een relatie met gedrags- en communicatie eigenschappen? Op basis van trainingen van samhealth en DISCvision, waarin de psychologische onderzoekstechniek DISC werd gebruikt voor oogartsen, is dit zeer aannemelijk! Oogartsen hebben een zware oververtegenwoordiging van de S uit de DISC kenmerken in hun profiel. Een kleine insight in de opgebouwde inzichten. Lees meer

Leefstijlen en eerstelijnszorg

In 2017 neemt DISCvision deel aan een project waarin getracht wordt met behulp van analyse van zorgdata de zorgverleners beter in staat te stellen de ontwikkeling van de zorgvraag te begrijpen. Leefstijlen kunnen interessant zijn om op de klant toegesneden communicatie methodes en/of interventies te ontwikkelen. De bijdrage van DISCvision spitst zich toe op de relatie tussen leefstijlen, de zorgvraag en deze op de klant toegesneden communicatie en/of interventiemethodes. DISCvision verwacht dat het inspelen op leefstijlen van de patiënten een positief effect kan hebben op de therapietrouw.

DISC vergroot therapietrouw

Therapietrouw is de mate waarin de patiënt zijn/haar behandeling uitvoert zoals afgesproken is met de behandelaar. De ontrouw aan deze veronderstelling wordt geschat tussen de 30% en 50%. Als de medische professional kennis heeft van het verschil tussen de gedrags- en communicatie voorkeuren, de leefstijl vanuit een marketeer bezien, dan kan de communicatie effectiever verlopen. Daarnaast kan de professional deze spanningen vooraf aan de patiënt duidelijk maken. DISC inzichten kunnen bijdragen aan therapietrouw. Dat is de uitkomst van een onderzoek van samhealth met medewerking van DISCvison. Lees meer